Velkommen Nyheter Avansert søk Miljøgruppen Lenker
  Du er ikke innlogget Logg inn
Du er her: Forside » Miljøvennlige innkjøp

Innledning

Dette verktøyet utgjør et system for å håndtere miljøspørsmål ved innkjøp der miljøkrav vurderes sammen med bestemmelsene i innkjøpsreglementet.

Verktøyet inneholder en generell del, kalt "Miljøvennlige innkjøp", hvor temaer som lover og regler, offentlige anskaffelser, miljøledelse og miljømerking er omtalt.

Deretter følger bakgrunnsinformasjon om miljø og helseeffekter for "Stoffer og kjemikalier" som kan finnes i de produktene vi kjøper inn.

Temaene "Kontorprodukter", "Transport", "Tjenestekjøp", "Hvite- og byggvarer" inneholder også miljøinformasjon om de ulike varegruppene. Her beskrives hvilke produkter som inngår i varegruppen, hvilke stoffer vi bør prøve å unngå i produktene og hvordan vi skal gå fram for å velge miljøriktige produkter. Dette er miljøinformasjon knyttet til de spesifikke miljøkravene som stilles og er beregnet til bruk for innkjøpere og miljøansvarlige i fylkeskommuner og kommuner.

I tillegg inneholder verktøyet miljøerklæring for leverandør og miljøerklæringer for 24 varegrupper. Dette er skjemaer som skal benyttes i anbudsgrunnlaget.

Det er også utarbeidet et generelt miljøerklæringsskjema som kan benyttes på varegrupper hvor det ikke er utarbeidet spesielle miljøkriterier. Disse er samlet under betegnelsen "Øvrige varegrupper".

Det er laget et skriv, kalt "Til leverandør", som skal følge med miljøerklæringene. Skrivet inneholder opplysninger om hvor det vedlagte materialet er hentet fra, hva som er hensikten med å stille miljøkrav og hvordan opplysningene som innhentes fra leverandør vil bli brukt. Dokumenter som skal følge anbudet er som følger:

  • Til leverandør
  • Generelle spørsmål til leverandør
  • Miljøerklæring for aktuell varegruppe

Miljøkriterier og miljøerklæring for "Transport og frakt" og "Øvrige varegrupper" skal legges ved anbudet der dette er relevant. I tvilstilfeller bør dette alltid legges ved anbudsgrunnlaget. Hvis det likevel viser seg å være lite relevant, vil leverandøren gjøre oppmerksom på dette.

Absolutt forpliktende

Miljøerklæringene er absolutt forpliktende og uriktige opplysninger gitt av leverandør kan medføre at avtalen heves.

Generelle spørsmål til leverandør

Miljøerklæringsskjema for leverandør er obligatorisk og inneholder generelle spørsmål knyttet til helse, miljø og sikkerhet samt internt miljøarbeid i bedriften. Disse opplysningene benyttes som grunnlag ved kvalifisering av leverandører som skal delta i konkurransen. Informasjonen om det interne miljøarbeidet vil kun benyttes til å vurdere om leverandøren er kvalifisert eller ikke.

Kravspesifikasjon for varegrupper

Disse miljøerklæringsskjemaene inneholder spesifikke miljøkrav knyttet til varegruppe og til emballasjen. Skjemaene skal også benyttes ved mindre innkjøp.

Miljøkriteriene blir oppgitt på tre nivåer og skal sendes med anbuds- eller tilbudsforespørselen som en del av kravspesifikasjonen.

Nivå 1: Skal krav

Dette er kriterier som skal være oppfylt. Kravene går på innhold av stoffer som er forbudte eller har svært negative helse- og miljøeffekter.

Nivå 2: Bør krav

Dette er kriterier knyttet til miljø- og helseskadelige effekter. Hovedregelen er at produkter som ikke tilfredsstiller disse kriteriene ikke bør kjøpes inn. Avvik fra denne regelen kan bare gjøres dersom det foreligger sterke grunner som tilsier at det ikke er økonomisk, funksjons- eller kvalitetsmessig forsvarlig å kjøpe produktene i nivå 3.

Et av kravene under nivå 2, er at produkter som klassifiseres som allergifremkallende eller miljøfarlige i følge Stofflisten (link til ordlisten) ikke bør kjøpes inn. Miljøinformasjon om kjemikalier, produkter og regelverk finnes også hos GRIP, www.grip.no.

Nivå 3: Ønskede egenskaper og innhold i produktene

Kriteriene beskriver produkter uten miljø- og helseskadelige effekter av betydning. Produkter som oppfyller kravene foretrekkes.

Et av kravene under nivå 3 er om produktet tilfredsstiller kriteriesettet for svanemerket eller tilsvarende kriterier. Leverandør henvises i denne forbindelse til kriteriesettet for svanemerkede produkter hos Stiftelsen miljømerking, www.ecolabel.no under menyvalg produkter.

Produkter som inneholder betydelig miljøfarlige kjemikalier skal oppgis med spesifikke CAS-nummer. Kjemiske produkter skal dessuten være registrert i Produktregisteret, www.produktregisteret.no. Det må derfor alltid etterspørres bevis for at leverandøren har oppfylt forpliktelsene sine på dette området.

For enkelte varegrupper er det ikke praktisk mulig å ta inn miljøerklæringer på hvert enkelt produkt. Leverandørene bør i slike tilfeller fremskaffe en vareoversikt som viser produktenes miljøegenskaper. For produkter som kjøpes inn i større volum og der helse- og miljøskadelige stoffer kan forekomme, bør HMS-datablad følge produktet.

Vurdering av anbud

Miljøkravene skal betraktes som kvalitetskrav til produktene hvor miljøfaktorene er en del av kravspesifikasjonen. Kravene skal være oppfylt (SKAL) eller man gjør en samlet vurdering av hvor godt kravene er oppfylt (BØR). Disse kravene skal veies opp mot andre faktorer som blant annet pris, kvalitet og service. Dette innebærer en samlet vurdering av anbudet slik at det totalt sett er det mest fordelaktige produktet som velges. Når anbudene vurderes, kan man havne i en situasjon der et produkt er fordelaktig ut fra et miljøsynspunkt, men prisen kan være vesentlig høyere enn for andre sammenlignbare produkter. For det enkelte anbud og anskaffelse skal Livssykluskostnader (LCC) beregnes.

Vurderinger knyttet til mer langsiktige innkjøpsstrategier kan også være relevante, eksempelvis vil valg av et miljøvennlig produkt bidra til å øke etterspørselen. Økt produksjon gir lavere priser som resultat. Hvis fylkeskommunen eller kommunen har dette som overordnet strategi, bør dette synliggjøres i kravspesifikasjonen. Skal vi leve opp til denne type miljømål, må vi være forberedt på å måtte ta en merkostnad.

Gjør vi langsiktige økonomiske beregninger og tar miljø med i kravspesifikasjonen, vil det ofte vise seg at miljøvennlige innkjøp er mest økonomisk fordelaktig. I andre tilfeller viser det seg at miljøprodukter åpenbart er mest økonomisk fordelaktige, også ut fra en tradisjonell økonomisk synsvinkel.

Miljøkrav til leverandørene innebærer også at de må øke sin kunnskap om miljøegenskapene knyttet til produktene. Dette driver produktutviklingen i riktig retning samtidig som det styrker leverandørenes langsiktige konkurransekraft.

Etter flere års bruk av miljøverktøy i Sverige ser man at utviklingen av miljøvennlige produkter går i riktig retning. Leverandørene tar signalene på alvor.

Nyheter
Bruk av miljøkrav ved anbud for renovasjonstjenester i de videregående skole i Østfold.
Våren 2003 var Østfold fylkeskommune ute med anbud for renovasjonstjenester i videregående skole. Skolene kildesorterer avfallet og gjennom en felles avtale ønsker man å redusere renovasjonskostnadene og få til en bedre oppfølging. Det ble stilt miljøkrav til leverandør, til transporttjenestene og til behandlingen av avfallet.
07.11.2003
Seminar -innkjøp
Seminar for innkjøpere og miljøansvarlige i Østfold 17. september på Festiviteten i Sarpsborg. Mange spennende innlegg. Handels - og næringsdepartementet vil fortelle om sin nye miljøveilder som er under lansering.
01.09.2003
Miljøsamling i Skien 2-3. september
Det blir miljøsamling for innkjøpere og miljøansvarlige i nettverket miljoinnkjop.no 2. og 3. september i Skien.
29.08.2003